โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสิริวรรณ พจนารถ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุพรเพ็ญ วัลมาลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรัมภรดา จันทร์สุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5