โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอัฐธิวรรตน์ ใจจง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุมนา สิงหาทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2