โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2566 วันที่ 6 มิถุนายน 2566 (อ่าน 10) 06 มิ.ย. 66
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากเภสัชกรปัฐพงษ์ และทัศพร ทองเรือง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566 (อ่าน 9) 05 มิ.ย. 66
การอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การจัดการศึกษาเรียนรวมตามโครงกายกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.นครปฐม (อ่าน 9) 05 มิ.ย. 66
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 (อ่าน 12) 02 มิ.ย. 66
โครงการให้ความรู้เสริมสร้างสุขภาพดวงตาของนักเรียนในเขต อบต.บางหลวง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 17) 30 พ.ค. 66
รับมอบหนังสือบริจาคตาม โครงการ หนังสือเพื่อน้อง ปี17/2565 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 19) 29 พ.ค. 66
การประชุมสนทนากลุ่มโครงการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 30) 25 พ.ค. 66
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จ.ชลบุรี วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 33) 25 พ.ค. 66
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 29) 25 พ.ค. 66
ศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 32) 24 พ.ค. 66
ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดย อบจ.นครปฐม วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 35) 23 พ.ค. 66
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 33) 21 พ.ค. 66
การประชุมโครงการแว่นตาเพื่อน้องนักเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 44) 16 พ.ค. 66
กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 44) 16 พ.ค. 66
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 44) 15 พ.ค. 66
การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 และการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 43) 15 พ.ค. 66
กิจกรรมร่วมส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2566 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 38) 15 พ.ค. 66
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 47) 15 พ.ค. 66
แสดงความยินดีที่ ครูวรนุช จิตรมณี ได้ย้ายไปโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 40) 12 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับ ครูรัชดาภรณ์ เพชรออย พนักงานราชการวิชาเอกภาษาอังกฤษ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 41) 12 พ.ค. 66
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 49) 09 พ.ค. 66
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพบนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 44) 09 พ.ค. 66
ประชุมครู ครั้งที่ 5/2566 (เปิดกล่องชอล์ก) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 43) 08 พ.ค. 66
โรงเรียนบางหลวงวิทยาขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. (อ่าน 78) 07 พ.ค. 66
การอบรมให้ความรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 51) 03 พ.ค. 66
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่ รด.จิตอาสา (จังหวัดนครปฐม) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (อ่าน 47) 03 พ.ค. 66
อบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 (อ่าน 51) 03 พ.ค. 66
โครงการกิจกรรม “ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” (อ่าน 47) 02 พ.ค. 66
การปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษาฝึกสอน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 57) 02 พ.ค. 66
อบรมครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ (ภาคปฏิบัติ) (อ่าน 50) 02 พ.ค. 66
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่13 (อ่าน 68) 20 เม.ย. 66
ลงนามสัญญาการจ้างการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนบางหลวงวิทยา (อ่าน 67) 20 เม.ย. 66
การประชุมหัวหน้างาน 5 ฝ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 (อ่าน 59) 20 เม.ย. 66
การพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ "การพัฒนาทางเดินฟุตบาทตรงข้ามห้องสมุด" ช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 (อ่าน 73) 10 เม.ย. 66
การพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ "การตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานธรรม" ช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 (อ่าน 75) 10 เม.ย. 66
การพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ "การพัฒนาระบบเครื่องเสียงในหอประชุม" ช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 (อ่าน 111) 10 เม.ย. 66
การพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ "การพัฒนาโรงอาหาร" ช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 (อ่าน 77) 10 เม.ย. 66
การพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ "รั้วลวดหนาม" ช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 (อ่าน 76) 10 เม.ย. 66
การคัดเลือกผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15 ปี 2566 (อ่าน 84) 07 เม.ย. 66
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2566 (อ่าน 79) 06 เม.ย. 66
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีอันดีงาม (อ่าน 78) 06 เม.ย. 66
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่เรียนระดับชั้น ม.1 แและ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 72) 05 เม.ย. 66
การรับมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2566 (อ่าน 84) 02 เม.ย. 66
การรับมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 (อ่าน 82) 01 เม.ย. 66
ครูที่ปรึกษา ม.3 ละ ม.6 มอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และประกาศนียบัตร (ปพ.2) แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (พร้อมรุ่น) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 75) 31 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 66) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 76) 29 มี.ค. 66
แจ้งนักเรียนปีการศึกษา 2565 (นักเรียนเดิม) สามารถดูประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป (อ่าน 77) 29 มี.ค. 66
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 60) 29 มี.ค. 66
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ปี 2566 การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (อ่าน 60) 28 มี.ค. 66