โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
คณะผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุมนา สิงหาทอง
หัวหน้างานวิชาการ

นางสมคิด วิมูลชาติ
หัวหน้างานบุคลากร

นางสุมาลี ทิพย์เทพ
หัวหน้างานการเงิน

นายพิบูล โพธิ์งาม
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาวสุพรเพ็ญ วัลมาลี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป