โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุมาลี ทิพย์เทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปรียา บัวทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุมนา สิงหาทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2