โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสมคิด วิมูลชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอทิตยา สมตัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายกฤตมุข กล่อมฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสุมนา สิงหาทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2