โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอทิตยา สมตัว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายกฤตมุข กล่อมฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุมนา สิงหาทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสมคิด วิมูลชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1