โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
คณะผู้บริหาร

นายเอกราช อยู่ฤกษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 088-878-5577
อีเมล์ : Ekkarat05@gmail.com

นางสุมนา สิงหาทอง
หัวหน้างานวิชาการ

นางสมคิด วิมูลชาติ
หัวหน้างานบุคลากร

นางสุมาลี ทิพย์เทพ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาววัลภา พูลลาภวิวัฒน์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายโกศล พจนารถ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป