โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุธิดา ศรีสุข