โรงเรียนบางหลวงวิทยา
170 ม.6  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์ 034399070
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน